صاحب امتیاز : موسسه سیمای سروش پارسیان

 

مدیر مسئول : محمدرضا یوسفی

 

سردبیر : حامد هاشمی

 

آدرس : خیابان جمهوری بین اسکندری و باستان کوی نفر شماره ۱۱ واحد ۱

 

تلفن تماس :۰۲۱۶۶۵۶۵۲۶۸